Ústav doplnkového pedagogického štúdia Bratislava 

Vedúca Ústavu DPŠ - doc. PhDr. Ondrušová Zlatica, PhD. - email: zlata.ondrusova@gmail.com, tel.: 0902 189 294
Koordinátorka DPŠ ˇŽilina - PhDr. Briššáková Janka, DiS. - email: brissakova.janka@gmail.com, tel: 0911 667 145

Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že nasledujúci AR budú otvorené tieto štúdijné programy: 
1. DPŠ pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov sociálneho zamerania - učiteľ a študent
2. DPŠ pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa zdravotníckych predmetov - učiteľ a študent.

Podmienky prijatia:
a) pre štúdium DPŠ sociálneho zamerania - učiteľ
- ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa (Mgr.) v ŠO Sociálna práca a príbuzných štud. odboroch, v ktorých boli vykonané štátne skúšky, (dokladá sa diplom a vysvedčenie z VŠ - fotokópia)
b) pre štúdium DPŠ sociálneho zamerania - študent
- zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia v štud. odbore Sociálna práca
c) pre štúdium DPŠ nelekárske zdravotnícke predmety - učiteľ
- ukončené vzdelanie druhého stupňa , ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo obsah štud. programov a vykonané štátne skúšky, ktoré má akreditované VŠ ZaSP sv. Alžbety ( dokladá sa fotokópia diplomu, vysvedčenie )
d) pre štúdium DPŠ nelek. zdrav.predmetov - študent
- zápis do 1. ročníka Mgr. V odbore Ošetrovaterľstvo, Verejné zdravotníctvo a LVM

Poplatky spojené so štúdiom:
1. semester: 30.- € prihláška, 30.- € zápis, 190 € školné spolu 250.- €
2. a 3. sem. 190.- € školné
4. sem. 190.- € školné, 55,- € záverečné skúšky, spolu 245,- €
Účet pre platby DPŠ: IBAN SK78 1100 0000 0026 2403 8735
Viac TU:  

Ďalšie informácie ohľadom štúdia DPŠ, akreditácie DPŠ, legislatívne vymedzenie DPŠ, tlačivo prihlášky na DPŠ, podrobný štúdijný program nájdete TU: