Inštitút doplňujúceho pedagogického štúdia sv. Matky Terezy, Bratislava 

Vedúca Inštitútu DPŠ sv. Matky Terezy - doc. PhDr. Ondrušová Zlatica, PhD. - zlata.ondrusova@gmail.com / 0902 189 294
Koordinátorka DPŠ ˇŽilina - PhDr. Briššáková Janka, DiS. - brissakova.ubm@gmail.com / 0911 667 145

VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. v Bratislave, Ústav doplňujúceho pedagogického štúdia, otvára v akademickom roku 2021/22 podľa § 66 ods. 5 Zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v znení neskorších predpisov schválený program kvalifikačného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre absolventov č. 2020/11303-3-A2230 zo dňa 25. augusta 2020 a pre študentov druhého stupňa VŠ štúdia č. 2021/8587-2-A2230 zo dňa 09. februára 2021 s názvom: Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru sociálna práca (v súlade s § 44 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. a v znení neskorších predpisov). Hlavným cieľom programu DPŠ je v súlade s § 5 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 361/2019 Z.z. získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, v neučiteľskom študijnom odbore sociálna práca a v príbuzných študijných odboroch.

Rozsah vzdelávania: 210 hodín - (štandardná dĺžka 2 roky = 4 moduly), úvod do štúdia - 3 h, pedagogicko-psychologický základ - 90 h, sociálno- vedný základ - 20 h, odborovo-didaktický tematický celok- 50 h, pedagogická prax - 40 h, záverečná práca - 7 h)
Externé vzdelávanie - prezenčná forma. Štúdium sa prispôsobuje pracovným povinnostiam frekventantov, vždy podľa dohody pri zápise na štúdium.

Cieľová skupina:

- Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľskom programe študijného odboru sociálna práca. 

- Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľskom programe v príbuzných študijných odboroch s podmienkou vykonania štátnej záverečnej skúšky v predmete sociálna práca. 

- Študent druhého stupňa VŠ štúdia v neučiteľskom študijnom programe študijného odboru sociálna práca alebo v príbuznom študijnom odbore s podmienkou vykonania štátnej záverečnej skúšky v predmete sociálna práca.

Ďalšie informácie ohľadom štúdia DPŠ, akreditácie DPŠ, legislatívne vymedzenie DPŠ, tlačivo prihlášky na DPŠ, podrobný študijný program nájdete TU:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DPŠ otvárame aj na pracovisku Ústav Božieho milosrdenstva Žilina - predpoklad zahájenia  október 2021 - pri nazbieraní 25 záujemcov od DPŠ štúdium na pracovisku v Žiline

Koordinátori DPŠ Žilina: PhDr. Briššáková Janka, DiS. - brissakova.ubm@gmail.com / +421 911 667 145

Vyplnenú prihlášku (v prihláške pri výbere pracoviska zaškrtnite prosím - Stredoslovensky región + doplňte pracovisko Žilina) kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške pre absolventov 2. stupňa štúdia Mgr., pre študentov diplom a vysvedčenie o štátnej skúške Bc., zasielajte do 30.09.2021 na:

1. korešpondenčnú adresu doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD., Ústav DPŠ, VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., P. O. BOX 104, 810 00 Bratislava alebo elektronicky na zlata.ondrusova@gmail.com

2. korešpondenčnú adresu PhDr. Briššáková Janka, DiS. - Ústav Božieho milosrdenstva Žilina, Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina alebo elektronicky na brissakova.ubm@gmail.com