Etický kódex študentov a učiteľov Vysokej školy

Každý učiteľ a každý študent nášho pracoviska je viazaný etickými kódexami: 


My, zamestnanci vysokých škôl Slovenskej republiky v úsilí zvýšiť dobré meno týchto vrcholných vzdelávacích, výskumných a umeleckých ustanovizní, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom, doktorskom a doktorandskom štúdiu pre spoločenskú i hospodársku prax sa týmto etickým kódexom zaväzujeme, že vo svojej činnosti budeme dodržiavať nim stanovené zásady:

1. Naša činnosť je založená na dodržiavaní a plnom rešpektovaní princípov humanizmu, slobody a demokracie.
2. Svoje pedagogické, vedeckovýskumné, akademické a iné pracovné povinnosti, ktoré nám vyplývajú z pracovnej zmluvy, si plníme čestne a zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni.
3. Udržiavame si svoju nezávislosť a slobodu rozhodovania s ohľadom na odborné záujmy ostatných zamestnancov, študentov, spolupracujúcich organizácií, sponzorov a pod.
4. Svojím správaním spoluvytvárame atmosféru vysokej pracovnej a spoločenskej morálky na pracovisku a prispievame tak k formovaniu zodpovedajúcich medziľudských vzťahov nielen s kolegami ale aj so študentami našej vysokej školy.
5. Počas celého výkonu práce sa správame tak, aby naše konanie bolo v súlade so základnou funkciou vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie:- využívame možnosť akademickej pôdy na slobodné a objektívne odovzdávanie svojich vedeckých, odborných a pedagogických poznatkov a znalostí rešpektujúc právo na vzdelanie a informácie našich študentov;- vo vzťahu k študentom, verejnosti i kolegom sa správame s úctou a dôstojnosťou rešpektujúc rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu rasy, národnosti, pohlavia, veku a vierovyznania;- celou svojou profesionálnou činnosťou vytvárame priestor pre rozvoj kreatívneho prístupu študentom k štúdiu a k využitiu získaných vedomostí a zručností v praxi;- zverené duchovné, materiálne a finančné prostriedky nezneužívame na účely vlastného obohacovania sa ani na poškodzovanie verejného záujmu a záujmu vysokých škôl;- využívame fond pracovného času tak, aby všetky aktivity, ktoré v ňom uskutočňujeme, v plnom rozsahu korešpondovali s pracovnou náplňou a pracovnou zmluvou, ktorú sme individuálne uzatvorili so zamestnávateľom;- všetky mimopracovné aktivity realizujeme až po odpracovaní pracovnej doby, ktorú nám individuálne ukladajú pracovné zmluvy uzatvorené so zamestnávateľom.
6. Vo vzťahu k domácej i zahraničnej vedeckej a pedagogickej komunite sa správame korektne, uznávame pravidlá právnej ochrany autorského práva a duševného vlastníctva a dbáme na dobré meno vysokých škôl, ktoré reprezentujeme.
7. O svojich mimopracovných aktivitách, ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov vopred informujeme zamestnávateľa.
8. Výsledky získané v pedagogickej, výskumnej, umeleckej, odbornej, a ostatnej činnosti, ktoré vznikli na pôde vlastnej vysokej školy budeme chrániť pred zneužitím a neposkytneme ich tretím osobám bez náležitej ochrany duševného, prípadne aj hmotného vlastníctva.
9. Sme si vedomí, že správaním, ktoré nie je v súlade so zásadami, uvedenými v tomto etickom kódexe, poškodzujeme záujmy vlastnej vysokej školy ako aj morálnu a spoločenskú prestíž vysokoškolského učiteľa, resp. zamestnanca vysokej školy.
10. Pravidelnou kontrolou plnenia etického kódexu pri komplexnom hodnotení pracovného výkonu chceme docieliť, aby sa plnenie etického kódexu stalo prirodzenou súčasťou nášho správania a aby sme takýmto spôsobom reprezentovali tieto významné inštitúcie vzdelanosti, vedy a kultúry národa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETICKÝ KÓDEX ŠTUDENTA ÚSTAVU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Preambula

Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt, je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého, je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania. Štúdium na VŠZaSP sv. Alžbety v Žiline, okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania, kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex. 

Základné ustanovenia 

Etický kódex vyjadruje základné mravné požiadavky na študentov VŠZaSP sv. Alžbety (ďalej len študent) v zhode s Ústavou SR, so Zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, so štatútom VŠZaSP sv. alžbety v Bratislave a ďalšími predpismi, ktoré majú vzťah ku štúdiu na našej VŠ. 

Študenti VŠZaSP sv. Alžbety pri uplatňovaní Etického kódexu v plnom rozsahu uplatňujú svoje práva a rešpektujú svoje povinnosti vymedzené zákonom o vysokých školách a štatútom VŠZaSP sv. Alžbety, majú právo na rešpektovanie slobody a integrity ich osobnosti ako plnoprávneho a svojbytného partnera vo všetkých oblastiach činnosti VŠZaSP sv. Alžbety. 

Pri naplňovaní princípov humanizmu a demokracie charakterizujú osobnosť študenta tieto základné mravné kvality: ľudskosť, rozumnosť, čestnosť, slušnosť, korektnosť, taktnosť, ohľaduplnosť, zodpovednosť, zmysel pre povinnosť, rešpektovanie dôstojnosti iných a vedomie vlastnej dôstojnosti a cti. Uplatňovanie týchto kvalít sa stáva regulátorom správania sa študentov v širokej škále vzťahov, do ktorých sa počas štúdia na VŠZaSP sv. Alžbety dostávajú. 

Mravné zásady študentov

- Študent je hrdý na svoju príslušnosť k VŠZaSP sv. Alžbety a jej jednotlivým katedrám a pracoviskám, vo svojej činnosti koná vždy tak, aby zachoval ich vážnosť a vysoký spoločenský kredit. V úcte má ich meno, symboly, akademických funkcionárov, pedagogických pracovníkov i ostatných zamestnancov školy.

- Študent si uvedomuje skutočnosť, že štúdium na vysokej škole je náročný, tvorivý, vzdelávací proces rovnocenných účastníkov, ktorý vyžaduje vzájomný rešpekt vyučujúcich a študentov a preto sa správa tak, aby nedošlo k narušeniu vzájomných vzťahov vytváraných pre jeho úspešné zvládnutie. Pri riešení problémov vyučovacieho procesu a organizácie života na VŠZaSP sv. Alžbety sa s dôverou obracia na svojich pedagógov, akademických funkcionárov a členov akademického senátu, pričom rešpektuje ich pracovné povinnosti a právo na súkromie.
- Študent si je vedomý svojej zodpovednosti za následky konania počas vyučovacieho procesu, rešpektuje študijný poriadok VŠZaSP sv. Alžbety a využíva ich ustanovenia v súlade s dobrými mravmi, počas vyučovania je pozorný, aktívny a prichádza na vyučovanie a na skúšky pripravený. 
- Študent nenarušuje priebeh vyučovania alebo skúšky svojim neskorým príchodom alebo predčasným odchodom, vyrušovaním vyučujúceho a ostatných študentov činnosťou, ktorá nie je spojená s vyučovaním, počas vyučovania nepoužíva informačné a komunikačné prostriedky. Výpočtovú techniku, prostriedky záznamu obrazu a zvuku používa iba so súhlasom vyučujúceho. Na vyučovanie neprichádza pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, počas vyučovania nekonzumuje jedlo a nespí.
- Študent pri spracovávaní seminárnych, semestrálnych, záverečných prác a pri publikovaní výsledkov vedeckej práce nevytvára plagiáty, rešpektuje právne a etické požiadavky na používanie iných literárnych zdrojov ich správnym citovaním, uvedením použitej literatúry. Pri šírení informácií prostredníctvom internetu a sociálnych sietí si je vedomý ich možného zneužitia. Počas písomných previerok a počas skúšok neodpisuje od spolužiakov a používa iba skúšajúcim povolené študijné pomôcky.
- Študent počas vyučovania rešpektuje vyučujúcich aj spolužiakov, správa so voči nim korektne, taktne a tolerantne. Pri oslovovaní pedagógov a kolegov, vo verbálnej i e-mailovej komunikácii rešpektuje pravidlá spoločenského správania. Nikoho neobťažuje, nediskriminuje, neuráža pre jeho pôvod, národnosť, náboženstvo, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, prípadne zdravotné postihnutie, nepoužíva násilie alebo hrozbu násilím.
- Študent v priestoroch univerzity dodržiava zásady spoločenského styku a hygieny. Vyučovania sa zúčastňuje v čistom, primeranom oblečení, ktoré nepôsobí vyzývavo a rušivo na vyučujúcich a na spolužiakov. Na skúšku prichádza v primeranom spoločenskom oblečení. Na športových aktivitách a praktických zamestnaniach rešpektuje pri obliekaní požiadavky vyučujúcich.
- Študent sa správa šetrne voči majetku a zariadeniam univerzity. Technické prostriedky, výpočtovú techniku a internet používa iba pre potreby výučby, nezneužíva ich na komerčné účely alebo na protiprávne aktivity. Pri ich používaní dodržiava bezpečnostné predpisy a zásady ochrany zdravia a života.

Záverečné ustanovenie

Etický kódex vydáva VŠZaSP sv. Alžbety a stáva sa účinný dňom 1.8.2016. Etický kódex študenta zaväzuje všetkých študentov VŠZaSP sv. Alžbety, aby sa správali v súlade s jeho požiadavkami. Ich závažné porušenie, na základe vyjadrenia disciplinárnej komisie, riešia vedúci katedier a pracovísk VŠZaSP sv. Alžbety v súlade s právnymi predpismi a štatútom VŠZaSP sv. Alžbety a študijným poriadkom VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.

"Buď príjemný a milý v tvári, vľúdny a zdvorilý v spôsoboch, 
prívetivý a pravdovravný ústami, vrúcny a úprimný srdcom." 
J. A. Komenský