Ústav Božieho milosrdenstva Žilina

detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

O Božom milosrdenstve  (Ježišu dôverujem Ti !)

Sestra Faustína - hlásateľka Božieho milosrdenstva
Sestra Faustína sa narodila v r. 1905 a zomrela v r.1938 v kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. V kláštore viedla tichý, pracovitý život. plný modlitby a obety. Dostala mnoho nadprirodzených darov ako sú zjavenia, videnia (dar stigmatizácie a prorokovania). Tieto veľké dary boli však sprevádzané aj veľkým utrpením.
Tejto skromnej, neznámej žene, bez akéhokoľvek osobitného vedenia, ktorá pracovala ako kuchárka, záhradníčka, vrátnička, Ježiš zveril svoje posolstvo pre naše storočie slovami, ktoré budia úžas: "V Starom zákone Boh Otec poslal môjmu ľudu prorokov za sprievodu bleskov. Dnes celému ľudstvu posielam teba ako moje milosrdenstvo. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale ho chcem uzdraviť, privinúc ho na svoje milosrdné Srdce... Dcéra moja, neprestaň ohlasovať moje milosrdenstvo... Hovor o ňom celému svetu..." a ona hovorila. 

Jej posolstvo obsahuje tri úlohy:
1. Poznať a vyhlasovať pravdu o milosrdnej Božej láske zjavenej plným spôsobom v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi
2. Usilovať sa o kresťanskú dokonalosť na ceste dôvery v Boha ("Ježišu, v teba dôverujem") a o milosrdenstvo voči blížnemu.
3. Úpenlivo vyprosovať Božie milosrdenstvo pre svet, i skrz nové formy kultu:
- uctievanie obrazu Milosrdného Ježiša
- uctievanie sviatku Božieho milosrdenstva 
- modlitba korunky (ruženca) k Božiemu milosrdenstvu
- modlitba v hodine Milosrdenstva t.j. v hodine Kristovej agónie na kríži.

Počas zjavenia svätej sestre Faustíne 13. a 14. septembra 1935, Ježiš obohacuje kult k Božiemu milosrdenstvu o nový, veľmi dôležitý prvok, o korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Večer 13. septembra 1935 sestra Faustína vo svojej cele videla anjela, vykonávateľa Božieho hnevu. Pod nohami mal oblak, z ktorého išli hromy a blesky k jeho rukám a z jeho rúk potom vychádzali a dopadali na zem. Toto znamenie Božieho hnevu malo zasiahnuť zem, zvlášť jedno miesto. Keď to sestra Faustína videla, začala prosiť anjela, aby chvíľu počkal, aby svet mohol robiť pokánie.
"Slová, ktorými som pokorne prosila Boha, sú nasledovné: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, za naše hriechy i za hriechy celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami" (Denníček 474). 
"Na druhý deň ráno, keď som vošla do našej kaplnky, počula som vnútorne tieto slová : Vždy, keď vojdeš do kaplnky, pomodli sa hneď modlitbu, ktorú som ťa včera naučil. Keď som sa modlila tú modlitbu, začula som v duši slová. Táto modlitba je na uzmierenie môjho hnevu. Budeš sa ju modliť deväť dní na obyčajnom ruženci nasledujúco: 

- najprv sa pomodlíš jeden Otče náš, Zdravas Mária a Verím v Boha. 
-  na zrnkách Otčenáša budeš hovoriť nasledujúce slová: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. 
- na zrnkách Zdravasov budeš hovoriť nasledujúce slová: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. 
- na zakončenie sa pomodlíš trikrát tieto slová: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom." (Denníček 476).

Modlitba zasvätenia sa Božiemu milosrdenstvu

Ó, najmilosrdnejší Ježišu, Tvoja dobrota je nekonečná a pokladnica milostí nevyčerpateľná. Dôverujem bezhranične Tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky Tvoje diela. Zasväcujem sa Ti celkom a bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti. Túžim šíriť Tvoje milosrdenstvo tak, že budem konať skutky telesného aj duševného milosrdenstva, zvlášť sa starať o obrátenie hriešnikov a prinášať útechu tým, ktorí potrebujú pomoc, chorým a utrápeným. Bdej teda nado mnou, ó, Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. I keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, mám zároveň bezhraničnú dôveru v Tvoje milosrdenstvo. Kiež by všetci ľudia spoznali včas nekonečnú hĺbku tvojho milosrdenstva, uverili mu a oslavovali ho na veky. Amen.