Záujemcovia o VŠ štúdium odbor Sociálna práca 

Podmienky prijatia pre ďalší AR pre Bc.stupeň (klikni) a Mgr. stupeň  (klikni)

Smernica o poplatkoch č. 1/2021 pre AR 2021/2022 nájdete TU

Informácie ohľadom štúdia na pracovisku v Žiline Vám radi poskytneme na telefónnych číslach alebo prostredníctvom emailu, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Prihlášky je potrebné posielať na Študijné oddelenie do Bratislavy.

Pre odbor Sociálna práca 

Mgr. Schulz Petra - študijné oddelenie 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
P.O.BOX 104
810 00 Bratislava

Pre odbor Ošetrovateľstvo

Alena Šramková - študijné oddelenie
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
P.O.BOX 104
810 00 Bratislava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústav Božieho milosrdenstva Žilina


Ústav Božieho milosrdenstva vznikol v roku 2009 ako detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. 

Pracovisko ponúka:

- Bc. stupeň v odbore sociálna práca - externá forma  (Akreditácia MŠ SR)
- Mgr. stupeň v odbore sociálna práca - externá forma (Akreditácia MŠ SR)

- rigorózne konanie v odbore Sociálna práca 
- doplnkové pedagogické štúdium 


Štúdijný program - sociálna práca

Bakalársky stupeň - Bc.  - rozsah štúdia 4 roky (externá forma)Profil absolventa bakalárského stupňa 

Magisterský stupeň - Mgr. - rozsah štúdia 3 roky (externá forma)  - Profil absolventa magisterského stupňa 


Uplatnenie absolventov odboru SOCIÁLNA PRÁCA:

1. v manažmente sociálnych služieb, vedúcich pozíciách samosprávy a štátnej správy (privátne zariadenia sociálnych služieb, úrady, polícia, armáda a pod.),

2. praktická sociálna pomoc na Slovensku a v zahraničí (zariadenia sociálnych služieb pre deti a dospelých, detské domovy, krízové centrá pre týrané ženy a deti, poradenstvo, supervízia a mediácia...),

3. v komerčnej sfére v oblasti sociálnych služieb (zriadenie a prevádzkovanie stacionárov pre seniorov, zdravotne postihnutých, opatrovateľskej služby a pod.),

4. v mimovládnom sektore (zriaďovanie a práca v občianskych združeniach, neziskových organizáciách...),(absolvent tohto odboru môže vykonávať napr. mediáciu na živnosť po doplnení krátkodobého výcviku, sociálnu prácu ako samostatnú činnosť, supervíziu , koučing) a komunitnej práci v MRK.

5. v oblasti vzdelávania a nácviku sociálnych zručností iných pomáhajúcich profesionálov (pedagógov, psychológov, právnikov, zdravotníkov a budúcich sociálnych pracovníkov - možnosť absolvovania doplnkového pedagogického štúdia na našom pracovisku).