Rigorózne konanie odbor Sociálna práca

Predseda skúšobnej rigoróznej komisie: prof. PaedDr. Schavel Milan, PhD. 
Referentka rigorózneho konanie v Žiline - PhDr. Briššáková Janka, DiS.  

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave realizujú v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách § 53 ods.8 a § 63.


Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v danom študijnom odbore:
a) má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe,
b) je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. Podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. sa po vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce priznávajú nasledovné tituly:
"doktor filozofie", v skratke "PhDr." - v odboroch ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a v odbore sociálna práca.
Obhajoba rigoróznej práce je súčasťou vykonania rigoróznej skúšky v študijnom odbore, v ktorom získal študent vysokoškolské vzdelanie.
Rigoróznou prácou sa overuje schopnosť študenta na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.
Rigorózna práca má byť pôvodná, originálna. Nesmie byť upravená alebo prepracovaná diplomová alebo iná postupová a kvalifikačná práca.Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí. Začína obhajobou rigoróznej práce a bezprostredne pokračuje ústnou skúškou z určených študijných predmetov. Pri obhajobe rigoróznej práce sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam uvedeným v oponentskom posudku a odpovedá na otázky členov komisie. Výška poplatku za rigorózne konanie + vydanie diplomu TU. 


Faktory ovplyvňujúce úspešné hodnotenie rigorozantov v odbore Sociálna práca:

- práca má charakter inovatívnych podnetov pre sociálnu oblasť (teória a prax),
- zameranie na riešenie problémov v sociálnej oblasti,
- použitie SPSS programu na štatistické spracovanie údajov, využitie kvalitatívneho výskumu,
- početnosť vzorky respondentov pri kvantitatívnych analýzach,
- riešenie problémov v kontexte minimálne regionálneho priestoru, práca je výrazne odlišná od zamerania diplomovej práce.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup rigorózneho konania:

- uchádzač si podá žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie na referát pre rigorózne konanie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave (viď nižšie).
- do 30 dní od doručenia žiadosti vysoká škola písomne potvrdí akceptáciu (t.j. prijatie), resp. neakceptáciu žiadosti, a uchádzač obdrží potrebné materiály k rigoróznemu konaniu.
- rozsah rigoróznej práce je cca 80 - 100 strán bez príloh. Pri vypracovaní rigoróznej práce nie je možné nárokovať si konzultanta.
- Postup podľa Smernice č. 7/2011 + Smernica č. 2/2015
- tému rigoróznej práce si volí uchádzač sám, v žiadnom odbore nie sú predpísané okruhy tém.
- Od dátumu schválenia témy rigoróznej práce uchádzač do 12 mesiacov odovzdá rigoróznu prácu.
- Uchádzač predloží rigoróznu prácu v odbore sociálna práca v 2 vyhotoveniach a na CD (1 ks) v jednom súbore PDF formátu.

- Termíny odovzdania prác sú 10.1. a 10.10. v každom akademickom roku, plus v odbore Sociálna práca naviac aj termín 10.5.

---------------------------------------------------------------------------------------

Viac informácii (vzor žiadosti, prihlášku na rigoróznu skúšku, okruhy a iné) o rigoróznom konaní nájdete TU